CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 004.78:005.7(075.8); 004.9:681.5
Method of Priority Vector Forming for Areas of the Personnel Development of Machine-Building Enterprise
A.V. Kostrov, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs (VlSU), Vladimir, Russian Federation, akostrov@rambler.ru
E.A. Golovina, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs (VlSU), Vladimir, Russian Federation, lena.golovina.81@mail.ru
Abstract
The article is devoted to improvement of the Computer Aided Management System of personnel development of Machine-Building Enterprise. In the article the algorithm of forming of priorities vector for areas of staff development on the basis of the indicative approach and creation of an indicative matrix is considered. The resulting vector of the priorities provides an assessment of the trends in the development of personnel management system, and making reasonable decisions. The technique of an assessment of the global level of development of staff is offered. It is shown that the offered approach allows to reveal the strong and weaknesses of a personnel management system, to realize the information support of management decision-making for the purpose of optimum use of the human capital.
Keywords
priority vector, computer aided management system, indicative matrix, level of development, nomogram
References
1. Krylov Je.I., Vlasova V.M., Zhuravkova I.V. Analiz effektivnosti ispol'zovaniya trudovykh resursov predpriyatiya i raskhodov na oplatu truda: Ucheb. Posobie [Analysis of Application Efficiency of Enterprise Manpower and Expenses on Compensation: Manual]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 2006. 272 p.
2. Yuditskiy A.S., Vladislavlev P.N. Osnovy proektnogo analiza organizacionnykh sistem: Ucheb. Posobie [Bases of the Design Analysis of Organizational Systems: Manual]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 2005. 144 p.
3. Reymarov G.A. Kompleksnaya otsenka personala: inzhenernyy podkhod k upravleniyu kachestvom truda [Complex Estimation of personnel: engineering approach to the work quality management]. Moscow, LKI Publ., 2010. 424 p.
4. Sheremet A.D. Teoriya ekonomicheskogo analiza: Uchebnik [Theory of the Economic Analysis: Textbook]. Moscow, INFA-M Publ., 2002. 333 p.
5. Samofalova E.V. Gosudarstvennoe regulirovanie natsional'noy ekonomiki: Ucheb. posobie [State regulation of national economy: Manual]. Moscow, KNORUS Publ., 2005. 272 p.
6. Kostrov A.V., Egorova I.V., Zhdanovich O.A. [An Approach to Management of the Development Level of Information Systems]. Dynamics of difficult systems, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 24–32.
7. Upravlenie personalom organizatsii: Uchebnik [Human resource management of the organization: Textbook]. Moscow, INFRA-M Publ., 2006. 638 p.
8. Mitrofanova E.A., Sofienko A.V. Upravlenie personalom: teoriya i praktika. Audit, kontrolling i otsenka raskhodov na personal: uchebno-prakt. posobie [Human Resource Management: Theory and Practice. Audit, Controlling and Estimation of Expenses on the Personnel: Educational and Practical Manual]. Moscow, Prospekt Publ., 2013. 80 p.
9. Loginovskiy O.V., Maksimov A.A. Upravlenie: teoriya i praktika. Nauchnoe izdanie v 5 tomakh. T.2. Loginovskiy O.V. Korporativnoe upravlenie. Nauchnoe izdanie [Management: Theory and Practice. The Scientific Publication in 5 Volumes. Vol. 2. Loginovsky O. V. Corporate Management. Scientific Publication]. Moscow, Mashinostroenie-1 Publ., 2007. 624 p.
10. Kostrov A.V., Koroteeva O.S., Yakunchenkova S.Yu. [Estimation of a Level of Information Management Development]. Applied Informatics, 2012, no. 3, pp. 46–54. (in Russ.)
11. Kostrov A.V., Zhdanovich O.A. [An Assessment of the Development Level of Information Management]. Algorithms, methods and systems of data processing, 2014, no. 3 (28), pp. 20–35. (in Russ.)
12. Zhdanovich O.A., Kornyushko V.F., Ivanchuk I.S., Kostrov A.V. [Degree of the Readiness of the Control System of Business Processes for Introduction of Information Technologies (an Assessment Technique)]. Applied informatics, 2014, no. 2 (50), pp. 14–22. (in Russ.)
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2015, vol. 15, no. 3, pp. 105-114. (in Russ.) (Management in social and economic systems)